Kosár

A kosár üres.

Kategóriák

Adatkezelési tájékoztató (2023.01.12.)

 1. A Tájékoztató célja, hatálya
  1. A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse az IndusPro Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-209073; adószám: 25334188-4-42; székhely: 1085 Budapest, József körút 44. földszint 3., a továbbiakban „Adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, szabályokat, amelyeket, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el és alkalmaz.
  2. A jelen Tájékoztató a Szolgáltatások honlapjain a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.
  3. Ellenkező rendelkezés és/vagy tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az adott honlap üzemeltetőjén, illetve az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak.
  4. Ellenkező rendelkezés és/vagy tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
  5. A jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki a Felhasználó által az Adatkezelő vagy az Adatkezelővel szerződésben álló Szolgáltatók által üzemeltetett honlapokon közzétett Személyes adatokra.
 2. Fogalommeghatározások
  1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
  2. Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
  3. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:
   1. JACOBS GLOBAL Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-395156, székhely: 1085 Budapest, József körút 44. fszt. 3.)
   2. DOPAMA Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-197639, székhely: 1163 Budapest, Döbrőce utca 45.)
   3. WanWay Global Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 03-09-129414, székhely: 6000 Kecskemét, Jókai utca 40.)
   4. EAZY Digital Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-327229, székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 63-65. 1. em. 2. ajtó)
   5. X-Profit.hu Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-322335, székhely: 1138 Budapest, Váci út 182.)
  4. Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő www.szepkormok.hu honlapján nyújtott szolgáltatások.
  5. Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi 3. pontban felsorolt Személyes adatát.
  6. Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, az egyes Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak.
  1. szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak az Adatkezelővel együttműködésben, azonban azáltal, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjához, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.
 1. A kezelt Személyes adatok köre, az Adatkezelés célja, jogalapja
  1. Az alábbiakban táblázatos formában ismertetjük, hogy milyen módon tervezzük felhasználni a Felhasználó Személyes adatait, és milyen jogalapokra támaszkodunk ennek során. Adott esetben azt is meghatároztuk, hogy melyek a jogos érdekeink. A Felhasználó Személyes adatait egynél több jogalap alapján is kezelhetjük, attól függően, hogy milyen konkrét célból használjuk a Személyes adatokat.
  1. cél, illetve tevékenység
  1. adat(ok) köre
  1.  
  1. időtartama
   1. On-line értékesítés, hűségprogram; a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása; a Felhasználóval való kapcsolattartás
  1. felhasználónév, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím
  1. teljesítése
  1. szerződés hatálya alatt
   1. Felhasználói profil készítése
  1. felhasználónév, telefonszám, e-mail cím, valamint az érintettek által megadott egyéb személyes adatok (pl. kor, nem)
  1.  
  1. hozzájárulás visszavonásáig
   1. Egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése
  1. felhasználónév, telefonszám, e-mail cím
  1. érdek
  1. jogos érdek fennállásáig, de legfeljebb 5 évig
   1. Statisztikák, elemzések, adatbázisok készítése
  1. felhasználónév, telefonszám, e-mail cím
  1. érdek
  1. jogos érdek fennállásáig, de legfeljebb 5 évig
   1. Közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (pl. Hírlevél, edm, stb.)
  1. cím, név, felhasználónév
  1.  
  1. hozzájárulás visszavonásáig
   1. Felhasználó által generált tartalmak közzétételéhez tárhely biztosítása
  1. véleménynyilvánítás, chat, blog, fórum, képek, videók stb.
  1.  
  1. hozzájárulás visszavonásáig
   1. Közösségi szolgáltatások (fórum, egyes blogok) esetén Felhasználók egymás általi azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele
  1. felhasználónév, telefonszám, e-mail cím
  1.  
  1. hozzájárulás visszavonásáig
   1. Egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása
  1. felhasználónév, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím
  1.  
  1. hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a nyereményjáték végéig
   1. Oktatási, képzési szolgáltatások esetén (az egyes oktatási formáknak, képzéseknek esetileg megfelelő/ahhoz szükséges) adatok rögzítése, módosítása, teljesítés figyelemmel kísérése, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása
  1. felhasználónév, telefonszám, e-mail cím
  1. teljesítése
  1. szerződés hatálya alatt
   1. Számviteli kötelezettségek teljesítése
  1. számlázási cím, egyéb számlaadatok
  1. kötelezettség teljesítése
  1. év
   1. A Felhasználók jogainak védelme (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése)
  1. IP címe
  1. érdek
  1. jogos érdek fennállásáig, de legfeljebb 5 évig

 

  1. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használja fel.
  2. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.
  3. Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte szükséges érdekmérlegelési teszteket, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke felülírja az érintettek az Adatkezeléssel összefüggő jogait és szabadságait.
  4. Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie ”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. A cookie-k kezelésével kapcsolatos részletek az itt elérhető Süti kezelési tájékoztatóból ismerhetők meg.
  5. Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy a Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató – az Adatkezelő tájékoztatása nélkül – a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek.
 1. Az Adatkezelések időtartama
  1. A Személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag addig őrzi meg, ameddig szükséges az Adatkezelő által meghatározott cél(ok) eléréséhez, beleértve a jogi, szabályozási, adózási, számviteli kötelezettségek teljesítését. Panasz esetén, vagy ha a Felhasználóval kapcsolatban peres eljárás van várható, az Adatkezelő hosszabb ideig is megőrizheti a Felhasználók Személyes adatait.
  2. A Személyes adatok kezelésére vonatkozó megőrzési időszakok részletei a fenti, 3. pont szerinti táblázatban találhatók.
 2. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja
  1. Hozzáférés joga
  1. Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó Személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. A Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon megtekinthetők. Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az adatvedelem@szepkormok.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.
  1. Helyesbítéshez való jog
  1. Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
  1. Törléshez való jog
  1. Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
   1. a Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
   2. az érintett Felhasználó visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
   3. az érintett Felhasználó a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett Felhasználó a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
   4. a Személyes adatokat jogellenesen kezelték;
   5. a Személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
  2. törlés megtagadható
   1. ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint
   2. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  3. törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisából a Felhasználó Személyes adatait törli.
  1. Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának az Adatkezelő ügyfélszolgálati címére történő megküldésével az érintett Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, személyazonosságának, valamint az érintett Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett kérheti az érintett Felhasználóra vonatkozó adatok törlését.
  1. Adatkezelés korlátozásához való jog
  1. Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  1. Adathordozáshoz való jog
  1. Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.
  2. Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.
  1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintett Felhasználót a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintett Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.
  2. Az Adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
   1. díjat számíthat fel, vagy
   2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
 1. Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái
  1. Adatfeldolgozók
  1. Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztató fenti 2.3. pontjában nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Külső szolgáltatók
  2. Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan Külső szolgáltatókat vesznek/vehetnek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.
  1. Külső szolgáltatók
  1. Adatkezelő az alábbi Külső szolgáltatókkal áll kapcsolatban:
   1. Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók: A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működik együtt. E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók: Meta Platforms Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, PayPal Holdings Inc., Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC, tawk.to UK LTD. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatkezelési tájékoztatóik szerint kezelik.
   2. Testreszabott üzenetküldést biztosító Külső szolgáltatók: Az Adatkezelő együttműködik olyan Külső szolgáltatóval, amely lehetővé teszi, hogy a Felhasználó a Szolgáltatások keretében általa igénybe vett egyes szolgáltatásokat más, ugyanezen Felhasználó által használt csatornákon (pl. e-mail, gmail, Facebook, Messenger, Viber, Instagram, WhatsApp stb.) is igénybe vehesse. A Külső szolgáltató cookie-k, kérdőívek használatával ill. a Felhasználónak a Külső szolgáltató honlapján vagy felületein történt regisztrációjával a Felhasználóról további adatokat gyűjthet, amelyek vagy önállóan vagy más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. Az Adatkezelővel együttműködő ilyen Külső szolgáltató: Meta Platforms Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, PayPal Holdings Inc., Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC, tawk.to UK LTD., SendInBlue
   3. Fizetést biztosító Külső szolgáltatók: Az Adatkezelő az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatások, illetve a webshop szolgáltatás biztosításához kapcsolódóan fizetést biztosító Külső szolgáltatókkal áll szerződésben. A fizetést biztosító Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, melyekről bővebb tájékoztatás az adott fizetést biztosító Külső szolgáltató honlapján érhető el. Az Adatkezelővel együttműködő fizetést biztosító Külső szolgáltatók: CIB Bank Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Rt.
   4. Felület (tárhely) biztosítása: A Szolgáltatások biztosítása szempontjából az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti azon Felhasználókat, akik az Adatkezelő által biztosított felületeket tárhelyként veszik igénybe. A Felhasználó az általa használt tárhelyre saját döntése alapján feltölthet Személyes adatokat, vagy használhat olyan szolgáltatásokat, amelyek segítségével Személyes adatokat gyűjthet, rögzíthet, kezelhet a tárhely felületen. Mindazon esetekben, amikor az Adatkezelő mint szolgáltató tárhely-szolgáltatást biztosít, a tárhelyen kezelt Személyes adatokkal kapcsolatosan adatkezelési tevékenységet nem végez. Az itt kezelt adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért a tárhely-szolgáltatás igénybe vevőit terheli minden felelősség.
   5. Egyéb: Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Szolgáltatások honlapjaihoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Meta Platforms Ireland Limited, Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, PayPal Holdings Inc., Hotjar, Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC,
  2. Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatkezelési szabályzataiknak megfelelően kezelik.
 1. Adattovábbítás lehetősége
  1. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
  2. Amennyiben az Adatkezelő a Szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhely-szolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.
  3. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.
 2. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
 1. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
 1. Jogorvoslat
  1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az adatvedelem@szepkormok.hu  e-mail címen.
  2. A Felhasználó továbbá jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

Utolsó módosítás: 2023. január 12.

... ...

Prémium műköröm márkák egy helyen!

Látogass el üzletünkbe!

Nyitvatartás
Útvonaltervezés

Légy naprakész

Értesülj egy pillantás alatt a legújabb körmös hírekről, kedvezményekről és újdonságokról!